Biblioteka PSW została utworzona w 2001 r. Do listopada 2016 roku jej powierzchnia obejmowała 300 m2. W chwili obecnej, po rozbudowie, ogólna przestrzeń udostępniania i zarządzania zasobami wynosi ok. 1200 m2. 

Biblioteka Akademicka Państwowej Szkoły Wyższej posiada ponad 33 tys. jednostek inwentarzowych w tym: publikacje książkowe, broszury, kasety audio, kasety video i płyty CD, multimedia do nauki języków obcych. Prenumerata czasopism obejmuje 116 tytułów, w tym 10 tytułów obcojęzycznych. 

W trzech STREFACH usługowych z wolnym dostępem do książek i czasopism, użytkownicy mają do dyspozycji nowoczesne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skanery i odtwarzacze CD. Nowoczesnym rozwiązaniem jest strefa samoobsługowa z urządzeniem do samodzielnego wypożyczania, inteligentnym regałem umożliwiającym zdanie książki bez udziału bibliotekarza i skanerem z możliwością zapisania skanów na nośniku USB. Wyselekcjonowano strefy do nauki grupowej i indywidualnej. Ponad to użytkownicy mają możliwość korzystania ze stref relaksu umiejscowionych na różnych poziomach Biblioteki. 

Biblioteka Akademicka PSW stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Podstawowy księgozbiór znajdujący się w systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni jest gromadzony i opracowywany w systemie SOWA2/MARC21. Uzyskanie informacji o zbiorach możliwe jest poprzez katalog dostępny na bibliotecznych komputerach stacjonarnych lub online. 

 

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI PSW 

STREFA A
 
I DZIAŁ OGÓLNY
I.1. Słowniki, leksykony ogólne
I.2. Słowniki dziedzinowe
I.3. Słowniki językowe
I.4. Poradniki językowe
I. 5. Językoznawstwo
I.6. Teoria przekładu
I.7. Wydawnictwa statystyczne
 
XXII JĘZYK ROSYJSKI
XXII.1. Historia Rosji
XXII.2. Realioznawstwo Rosji
XXII.3. Historia literatury rosyjskiej
XXII.4. Językoznawstwo i fonetyka
XXII.5. Teoria przekładu
XXII.6. Gramatyka języka rosyjskiego
XXII.7. Praktyczna nauka języka rosyjskiego
              - Podręczniki
              - Kasety
XXII.8. Nauczanie języka rosyjskiego
XXII.9. Język rosyjski w biznesie
 
XXIII JĘZYK NIEMIECKI
 
XXIV JĘZYK ANGIELSKI
XXIV.1. Historia Wielkiej Brytanii
XXIV.2. Historia USA
XXIV.3. Realioznawstwo Wielkiej Brytanii
XXIV.4. Realioznawstwo USA
XXIV.5. Media i kultura masowa
XXIV.6. Teoria literatury
XXIV.7. Literatura dziecięca
XXIV.8. Historia literatury angielskiej
XXIV.9. Historia literatury amerykańskiej
XXIV.10. Językoznawstwo i fonetyka
XXIV.11. Teoria przekładu
XXIV.12. Gramatyka języka angielskiego
                 XXIV.12.1. Teoria
                 XXIV.12.2. Ćwiczenia
XXIV.13. Praktyczna nauka języka angielskiego
                  - Podręczniki (poziomy: FCE, CAE, CPE)
                  - Testy i kasety
XXIV.14. Nauczanie języka angielskiego 
 
XXVIII LITERATURA PIĘKNA
XXVIII.1. Literatura anglojęzyczna
                  XXVIII.1.1. Literatura dziecięca
                  XXVIII.1.2. Readers
XXVIII.2. Literatura rosyjskojęzyczna
XXVIII.3. Literatura polska 
 
 
STREFA B
  
I DZIAŁ OGÓLNY
I.2. Słowniki dziedzinowe
I.8 Bibliologia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
 
II FILOZOFIA. ETYKA. RELIGIA
II.1. Filozofia. Logika
II.2. Etyka. Religia
II.3. Jan Paweł II
 
III PSYCHOLOGIA
III.1. Psychologia ogólna
III.2. Psychologia rozwojowa
III.3. Osobowość. Emocje. Inteligencja
III.4. Psychologia wychowawcza, uczenia się
III.5. Psychologia społeczna
III.6. Psychologia pracy. Psychologia biznesu 
III.7. Psychologia rodziny
III.8. Psychologia zdrowia
III.9. Psychologia zaburzeń. Uzależnienia. Poradnictwo
III.10. Komunikacja społeczna
 
IV PEDAGOGIKA
IV.1. Pedagogika ogólna. Filozofia pedagogiki
IV.2. Pedagogika porównawcza
IV.3. Pedagogika społeczna
IV.4. Pedagogika specjalna. Dysfunkcje. Zaburzenia rozwoju
IV.5. Logopedia
IV.6. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
IV.7. Pedagogika kultury
IV.8. Pedagogika pracy
IV.9. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 
V WYCHOWANIE. SZKOLNICTWO
V.1. Historia wychowania
V.2. Wychowanie
V.3. Edukacja. Szkolnictwo
V.4. Dydaktyka
V.5. Pedeutologia
V.6. Andragogika
V.7. Edukacja medialna
V.8. Nauczanie języków obcych
V.9. Metodologia. Prace naukowe
 
VI SOCJOLOGIA
VI.1. Historia myśli socjologicznej
VI.2. Socjologia ogólna
VI.3. Zbiorowość. Grupy społeczne
VI.4. Socjologia niepełnosprawności. Ludzie starzy
VI.5. Socjologia edukacji
VI.6. Socjologia gospodarki
VI.7. Kapitał społeczny
VI.8. Socjologia rodziny
VI.9. Socjologia kultury
VI.10. Czytelnictwo. Literatura
VI.11. Media masowe. Społeczeństwo informacyjne
VI.12. Patologia społeczna. Subkultury. Sekty
VI.13. Resocjalizacja
VI.14. Socjologia religii
 
VII POLITYKA SPOŁECZNA
VII.1. Polityka społeczna. Ubezpieczenia społeczne
VII.2. Opieka społeczna. Praca socjalna
VII.3. Bezrobocie. Ubóstwo. Rynek pracy
VII.4. Doradztwo zawodowe
 
XVIII NAUKI O ZDROWIU. MEDYCYNA
XVIII.1. Medycyna
               XVIII.1.1. Choroby wewnętrzne. Urologia. Kardiologia. Okulistyka
               XVIII.1.2. Chirurgia
               XVIII.1.3. Anestezjologia. Intensywna terapia
               XVIII.1.4. Ortopedia. Traumatologia
               XVIII.1.5. Pediatria
               XVIII.1.6. Choroby skóry. Dermatologia
               XVIII.1.7. Epidemiologia. Choroby zakaźne. Parazytologia 
               XVIII.1.8. Psychiatria. Neurologia
               XVIII.1.9. Ginekologia. Położnictwo
               XVIII.1.10. Geriatria
               XVIII.1.11. Onkologia. Opieka paliatywna 
               XVIII.1.12. Patologia. Radiologia. USG
XVIII.2. Pielęgniarstwo
XVIII.3. Ratownictwo medyczne
XVIII.4. Anatomia i fizjologia człowieka
XVIII.5. Farmakologia. Ziołolecznictwo 
XVIII.6. Rehabilitacja. Fizjoterapia
XVIII.7. Kosmetyka
XVIII.8. Genetyka. Mikrobiologia
XVIII.9. Chemia. Biochemia. Biofizyka. Diagnostyka laboratoryjna
XVIII.10. Dietetyka. Żywienie
XVIII.11. Higiena. Promocja zdrowia
XVIII.12. Zdrowie publiczne
                 XVIII.12.1. Annales UMCS
                 XVIII.12.2. Zdrowie - monografie
XVIII.13. Zarządzanie i marketing usług zdrowotnych
XVIII.14. Socjologia medycyny
XVIII.15. Prawo medyczne. Statystyka w medycynie 
XVIII.16. Higiena pracy. Ergonomia. BHP 
 
XIX SPORT I KULTURA FIZYCZNA
XIX.1. Wychowanie fizyczne. Sport
XIX.2. Rekreacja. Czas wolny
XIX.3. Gry i zabawy ruchowe
XIX.4. Ćwiczenia. Aerobik. Fitness
XIX.5. Zespołowe gry sportowe
XIX.6. Sport, turystyka niepełnosprawnych
 
XX TURYSTYKA. HOTELARSTWO
XX.1. Turystyka
           XX.1.1. Podstawy turystyki
           XX.1.2. Rodzaje i formy turystyki
           XX.1.3. Turystyka szkolna, edukacyjna
           XX.1.4. Agroturystyka. Turystyka wiejska. Ekoturystyka
           XX.1.5. Turystyka kulturowa
           XX.1.6. Psychologia turystyki. Socjologia turystyki
XX.2. Turystyka w rozwoju lokalnym
XX.3. Ekonomika turystyki. Gospodarka turystyczna. Zarządzanie turystyką
XX.4. Przedsiębiorstwo turystyczne. Biznes turystyczny
XX.5. Marketing w turystyce. Produkt turystyczny
XX.6. Prawo turystyczne. Statystyka w turystyce
XX.7. Obsługa ruchu turystycznego. Pilotaż
XX.8. Hotelarstwo
 
XXI GEOGRAFIA TURYSTYCZNA. KRAJOZNAWSTWO
XXI.1. Geografia turystyczna - Świat
XXI.2. Geografia turystyczna - Polska
XXI.3. Krajoznawstwo
XXI.4. Parki narodowe. Osobliwości przyrody
XXI.5. Przewodniki - Świat
XXI.6. Przewodniki - Polska
XXI.7. Regionalia
 
XXV SZTUKA. ARCHITEKTURA. KULTURA
XXV.1. Historia sztuki
XXV.2. Architektura
XXV.3. Historia kultury
 
 
STREFA C
 
I DZIAŁ OGÓLNY
I.2. Słowniki dziedzinowe
 
VIII EKONOMIA. FINANSE. RACHUNKOWOŚĆ. BANKOWOŚĆ
VIII.1. Historia myśli ekonomicznej
VIII.2. Ekonomia (mikro-, makro-)
VIII.3. Ekonometria
VIII.4. Finanse
             VIII.4.1. Finanse publiczne. Budżet państwa
             VIII.4.2. Rynek finansowy
             VIII.4.3. Finanse lokalne
             VIII.4.4. Finanse przedsiębiorstw
             VIII.4.5. Finanse gospodarstw domowych (indywidualne)
VIII.5. Analiza finansowa. Sprawozdawczość
VIII.6. Rachunkowość
VIII.7. Polityka pieniężna, euro
VIII.8. Bankowość
VIII.9. Ubezpieczenia
 
IX ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
IX.1. Organizacja. Zarządzanie
IX.2. Przedsiębiorczość. Zarządzanie przedsiębiorstwem
IX.3. Biznesplan. Organizacja firmy
IX.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
          IX.4.1. Kierowanie. Przywództwo
          IX.4.2. Zarządzanie kadrami
          IX.4.3. Coaching. Mentoring. Szkolenia
IX.5. Zarządzanie wiedzą. Innowacje i innowacyjność
IX.6. Zarządzanie strategiczne
IX.7. Zarządzanie jakością
IX.8. Zarządzanie projektami
IX.9. Zarządzanie produkcją
IX.10. Audyt wewnętrzny
IX.11. Informatyka w zarządzaniu. Zarządzanie informacją 
IX.12. E-biznes
IX.13. Handel i usługi
IX.14. Logistyka. Transport
IX.15. Negocjacje
IX.16. Marketing
           IX.16.1. Badania marketingowe
           IX.16.2. Komunikacja marketingowa. Relacje z klientem
           IX.16.3. Startegie marketingowe, plan marketingowy. Zarządzanie marketingiem 
           IX.16.4. Marketing elektroniczny
           IX.16.5. Marketing bankowy
           IX.16.6. Konsumpcja, konsumenci
IX.17. Reklama i promocja
IX.18. Public relations
 
X PRAWO. HISTORIA. NAUKI POLITYCZNE. BEZPIECZEŃSTWO
X.1. Prawo
        X.1.1. Prawo administracyjne
        X.1.2. Prawo gospodarcze. Prawo handlowe
        X.1.3. Prawo autorskie, własności intelektualnej
        X.1.4. Prawo pracy
X.2. Państwo. Naród. Polityka
X.3. Historia
X.4. Administracja publiczna
X.5. Stosunki międzynarodowe. Organizacje międzynarodowe
X.6. Bezpieczeństwo narodowe
        X.6.1. Zarządzanie kryzysowe
        X.6.2. Wojny i konflikty 
X.7. Geografia polityczna. Geopolityka
 
XI GOSPODARKA ŚWIATOWA
XI.1. Historia gospodarcza
XI.2. Polityka gospodarcza
XI.3. Gospodarka. Wzrost gospodarczy
XI.4. MSG. Handel zagraniczny
XI.5. Polityka celna. Cło. Obrót towarowy
XI.6. Przedsiębiorstwo wielonarodowe (międzynarodowe)
XI.7. Geografia gospodarcza. Demografia
 
XII UNIA EUROPEJSKA. GLOBALIZACJA
XII.1. Unia Europejska. Integracja europejska
XII.2. Euroregiony. Współpraca transgraniczna
XII.3. Globalizacja 
 
XIII SAMORZĄD. GOSPODARKA TERYTORIALNA 
XIII.1. Samorząd terytorialny
XIII.2. Strategia rozwoju. Zarządzanie lokalne 
XIII.3. Rozwój regionalny 
XIII.4. Gospodarka terytorialna 
XIII.5. Gospodarka przestrzenna. Planowanie przestrzenne. Urbanistyka  
XIII.6. Marketing terytorialny 
 
XIV MATEMATYKA. STATYSTYKA 
XIV.1. Matematyka. Rachunek prawdopodobieństwa 
XIV.2. Analiza matematyczna. Algebra 
XIV.3. Statystyka  
 
XV INFORMATYKA 
XV.1. Informatyka. Architektura komputerów 
XV.2. Systemy operacyjne (Windows, Linux, Android, itp.) 
XV.3. Inżynieria oprogramowania. Języki programowania. Algorytmy 
XV.4. Bazy danych 
XV.5. Sieci komputerowe. Bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych 
XV.6. Grafika komputerowa. Przetwarzanie obrazów, dźwięków 
XV.7. Tworzenie stron www. Internet 
XV.8. Automatyka. Sterowanie 
XV.9. Programy komputerowe użytkowe 
XV.10. Fotografia 
  
XVI FIZYKA. TECHNIKA. ELEKTROTECHNIKA 
XVI.1. Fizyka  
XVI.2. Technika
XVI.3. Elektrotechnika. Elektronika 
 
XVII NAUKI O ZIEMI. EKOLOGIA. OCHRONA ŚRODOWISKA. ROLNICTWO
XVII.1. Ekologia. Ochrona środowiska
XVII.2. Rozwój zrównoważony
XVII.3. Zarządzanie środowiskiem 
XVII.4. Klimat. Meteorologia. Hydrologia 
XVII.5. Rolnictwo. Rolnictwo ekologiczne
XVII.6. Gospodarstwo rolne
              XVII.6.1. Hodowla zwierząt
              XVII.6.2. Uprawa roli i  roślin 
XVII.7. Agrobiznes
XVII.8. Architektura. Projektowanie krajobrazu. Ogrody 
 
XXVI BUDOWNICTWO. GEOLOGIA INŻYNIERSKA
XXVI.1. Budownictwo ogólne
XXVI.2. Projektowanie budowlane. Konstrukcje budowlane. Mechanika budowli 
XXVI.3. Materiały budowlane
XXVI.4. Fundamentowanie. Roboty ziemne
XXVI.5. Geologia inżynierska. Geotechnika. Geodezja. Mechanika gruntów
 
XXVII MECHANIKA I BUDOWA MASZYN