Zarządzenie Rektora PSW nr 4/2017 z dn. 03.02.2017 r. w sprawie dokumentowania dorobku naukowego pracowników PSW  pdf 


Autorzy mają obowiązek zgłaszania informacji o publikacjach wydanych poza Wydawnictwem PSW. Publikacje wydane przez Wydawnictwo PSW są indeksowane w bazie po otrzymaniu informacji z Wydawnictwa. W zależności od typu publikacji należy wybrać rodzaj Oświadczenia.

Oświadczenie artykuł w czasopiśmie word   pdf

Oświadczenie monografia, rozdział w monografii, książka, rozdział w książce word  pdf

Oświadczenie w imieniu wszystkich autorów składa pierwszy autor publikacji zatrudniony w PSW. Istotnym jest, aby dokładnie oznaczyć afiliację autorów i na Oświadczeniu uzyskać podpisy wszystkich współautorów - pracowników PSW.

W Oświadczeniu należy zwrócić uwagę na oznaczenie charakterystyki formalnej i cechy PBN przedkładanej publikacji.

Wykaz cech charakterystyki formalnej pdf

Wykaz cech PBN pdf

Wyjaśnienie poszczególnych typów publikacji znajduje się w zakładce Dorobek Naukowy Pracowników PSW / Czym jest artykuł i monografia naukowa?

W przypadku artykułu w czasopiśmie role autorów w przygotowaniu artykułu należy określić zgodnie ze stosowanymi przez dane Wydawnictwo.

Wraz z Oświadczeniem należy złożyć całość oryginału publikacji lub jej kopii (łącznie ze stroną tytułową źródła, stronami zawierającymi dokładne dane bibliograficzne niezbędne do sporządzenia opisu, pełnym spisem treści, wstępem, bibliografią załącznikową / literaturą przedmiotu do publikacji oraz ostatnią numerowaną stroną wydawnictwa). 


Afiliacja - miejsce prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania publikacji naukowej lub monografii naukowej. W przypadku wskazania przez autora wielu afiliacji w jednej publikacji naukowej lub monografii naukowej, punkty może otrzymać tylko jedna jednostka, wybrana przez autora.

W przypadku publikacji o wielokrotnej afiliacji, bez względu na jej miejsce wydania, autor/autorzy zobowiązani są złożyć Oświadczenie o afliacji.

Oświadczenie o afiliacji word    pdf


Wskazany w Oświadczeniach typ publikacji jest weryfikowany przez pracownika Biblioteki PSW. W przypadku różnic w klasyfikacji publikacji, autor może złożyć Wniosek o rozstrzygnięcie typu publikacji do Pełnomocnika Rektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Wniosek o rozstrzygnięcie typu publikacji word   pdf


Informacje dotyczące Open Access zawarte w Oświadczeniach wynikają z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U. 2015 poz. 944)

UWAGA! W oświadczeniach dotyczących publikacji powstałych przed wrześniem 2013 r. prosimy o podawanie jednostek zatrudnienia obowiązujących w czasie powstania publikacji (Instytut, Studium WWFiS, Studium Języków Obcych). W oświadczeniach dotyczących publikacji powstałych od 1 września 2013 r. prosimy o podawanie jednostek zatrudnienia według nowej struktury organizacyjnej na poziomie Zakładów.

Przy określaniu, czy publikacja powstała w ramach grantu/projektu prosimy podawać pełną nazwę grantu/projektu (np. Grodziska Warmii i Mazur) oraz źródło jego finansowania (np. Fundusz Grantu na Badania Własne).

 

WYBIERZ JEDEN Z INTERESUJĄCYCH CIĘ TEMATÓW                                                                                                             

1                        2                        41

3                       4                       7

38                       6                       8

9                        10

11                       12

 

W sprawach dotyczących dorobku naukowego pracowników prosimy kontaktować się z:

Sylwia Borkowicz
Sekcja Bibliometrii (pokój 2)
poniedziałek-piątek 7.30-14.30
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 83 344 99 00 wew. 275