Misja Biblioteki

Gromadzimy, chronimy, powiększamy i udostępniamy wiedzę.
Zapraszamy do zapoznania się z Misją naszej Bibliotek

 

Deklaracja Misji Biblioteki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Gromadzimy, chronimy, powiększamy i udostępniamy wiedzę.

Misją biblioteki jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu swojej działalności w zakresie gromadzenia, opracowywania, udostępniania i przechowywania zbiorów oraz w zakresie obsługi użytkowników. Do zadań biblioteki należy uczestniczenie w procesach edukacyjnych, naukowo-badawczych  i kulturalnych  realizowanych w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II  w Białej Podlaskiej, zapewnienie czytelnikom dostępu do informacji o lokalnych i globalnych osiągnięciach naukowych i prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej przy wykorzystaniu  nowoczesnych  technologii. 
Biblioteka sukcesywnie ewoluowała będzie w kierunku modelu biblioteki hybrydowej łączącej w spójną całość elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej, budującej i pielęgnującej zasady uczącej się organizacji, w której wysoka jakość usług oraz wzajemne pozytywne i życzliwe relacje bibliotekarz-użytkownik, bibliotekarz-bibliotekarz wyróżniały ją będą spośród innych placówek tego typu. 

Misja będzie realizowana poprzez:

1) Gromadzenie wysokiej jakości zasobów bibliotecznych zgodnych z profilami kształcenia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i potrzebami użytkowników przy aktywnym udziale kadry dydaktycznej.
2) Zapewnienie użytkownikom optymalnego dostępu do kolekcji bibliotecznej oraz krajowych i światowych zasobów informacji, dostosowanie oferty  usługowej do zmieniających się potrzeb środowiska czytelniczego i nowych rozwiązań technologicznych oraz poszerzanie asortymentu usług w celu dostarczenia aktualnej wiedzy środowisku naukowemu.
3) Współuczestnictwo w procesie kształcenia.
4) Tworzenie pozytywnego wizerunku biblioteki wśród społeczności uczelnianej i lokalnej, jako uczącej się organizacji, otwartej na zmiany i na   potrzeby użytkowników, wyróżniającej się wysoką jakością usług.
5) Współpracę z bibliotekami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi.
6) Inwestowanie w doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadry bibliotecznej.
7) Pozyskanie dodatkowych środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł na rozbudowę, modernizację i rozwój biblioteki.
8) Monitorowanie stopnia wykorzystania zasobów i jakości usług bibliotecznych.